Stichting Timeless Charity Foundation

Op 31 oktober 2018 is Stichting Timeless Charity Foundation opgericht.

Doelstelling
De Timeless Charity Foundation heeft ten doel:

 • Het bevorderen van ontwikkeling en ondersteuning van educatie, kunst en gezondheidszorg zulks in de meest brede zin en in het algemeen belang;
 • Het in Nederland en daarbuiten bevorderen van de opvoeding, opleiding en ontwikkeling van kinderen die – om welke reden ook en op welk gebied
  ook – een maatschappelijke achterstand hebben; en
 • Het ondersteunen van personen – waaronder begrepen de ouders van de hierboven onder het tweede punt bedoelde kinderen – in Nederland en
  daarbuiten en projecten die zich op de hierboven vermelde doelstelling richten, en om voorts al hetgeen te verrichten wat daartoe dienstbaar kan zijn.

De Timeless Charity Foundation tracht dit doel te bereiken door:

 • Het doen van uitkeringen in gelden of in natura – in de vorm van schenkingen, subsidies of anderszins – ter realisatie van
  een of meerdere doelstellingen van de stichting.
 • Het opzetten en financieel ondersteunen van projecten ter realisatie van één of meerdere doelstellingen van de stichting.
 • Het financieel ondersteunen van personen; en
 • Het initiëren en financieel ondersteunen van projecten die zich richten op een of meerdere doelstellingen van de stichting.

De Stichting is heden nog in de opstartfase, maar Timeless is wel via onder andere de Stichting Child Development Trust al jaren actief geweest op
het gebied van charity en hulp.

De Stichting volstaat in de oprichtingsfase voorlopig met het weergeven van haar activiteiten op hoofdlijnen.

De activiteiten van de Stichting zullen bestaan uit het doen van schenkingen, verstrekken van subsidies of andere uitkeringen aan projecten die zich
richten op het bevorderen van ontwikkeling, educatie, kunst en gezondheidszorg. Daarnaast zal de Stichting zich inzetten voor de bevordering van de opvoeding, opleiding en ontwikkeling van kinderen die kwetsbaar zijn vanwege een maatschappelijke achterstand. Ook zal de Stichting de mogelijkheden bekijken tot het organiseren van en deelnemen aan charity events en veilingen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het algemeen nut. Op termijn
zal de Stichting haar activiteitenpalet nader concretiseren en aanvullen.

Organisatie
De organisatie van de Timeless Charity Foundation bestaat uit het bestuur en een Raad van Advies.

Bestuurders:

 • De heer J.F.J. van Veggel (voorzitter)
 • Mevrouw M.T. Heiden (penningmeester)
 • De heer G.Th.J.M. Schaepman (secretaris)

De Raad van Advies besluit over het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur. Daarnaast zijn bepaalde besluiten, zoals statutenwijziging
en het goedkeuren van het beleidsplan, onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door de Raad van Advies.

Het bestuur stelt binnen afzienbare tijd na oprichting van de Stichting een Raad van Advies in.

De leden van het bestuur en de Raad van Advies ontvangen géén beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.
Een vergoeding voor de gemaakte kosten is mogelijk.

De Timeless Charity Foundation heeft geen personeel in dienst.

Contactgegevens
Stichting Timeless Charity Foundation
p/a Rubensstraat 66, 1077 MZ Amsterdam
T. + 31(0)20 723 43 21
charity@timeless.nl

KVK nummer: 72984473
RSIN/Fiscaalnummer: 8593.09.150